กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
มสธ. เปิดโอกาสทางการศึกษาในเรือนจำกลางชลบุรี

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )
 
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเสิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีหมาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่จัดการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรีในเรือนจำเป็นเวลากว่า 28 ปี ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา โดยจัดแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในเรือนจำ ทัณฑสถานในรูปแบบการบริการห้องสมุด "มุม มสธ.” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 – 2555 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง และได้จัดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ในเรือนจำ ทัณฑสถานไปแล้ว 12 แห่ง และในปี พ.ศ.2556 นี้ ได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางนครสวรรค์ และเรือนจำกลางชลบุรี นับเป็นมุม มสธ. ในเรือนจำ ทัณฑสถาน แห่งที่ 13 และ 14 โดย มุม มสธ. แต่ละแห่งมีการบริการเอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัติ หนังสืออ่านประกอบและหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ผู้ต้องขังที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสาขาวิชาต่างๆ ในระหว่างเรียนได้พัฒนาตนเอง และหลังพ้นโทษได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยมีผู้ต้องขังที่สำเร็จเป็นบัณฑิต มสธ. แล้วนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,858 คน ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีการพัฒนาตนเอง มีหลายคนที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว ยังสนใจสมัครเรียนต่อในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเติม หลายคนได้รับเกียรตินิยมและได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมภายนอก จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดโอกาสการศึกษาให้อย่างเสมอภายแก่ทุกกลุ่ม และมีส่วนให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ผิดพลาดที่ต้องการพัฒนาตนเองต่อไป ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode