กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 )
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 พิจารณาการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 255/56 กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้การดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดปริมาณการรับจำนำรวมไม่เกิน 22.0 ล้านตัน และกรอบวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำไม่เกิน 345,000 ล้านบาท และกำหนดวงเงินดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท เป็นวงเงินกู้จำนวน 410,000 ล้านบาท และเงินทุนของ ธ.ก.ส. จำนวน 90,000 ล้านบาท รวมทั้งรักษาวินัยทางการคลังตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ประกอบกับการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นรองรับการเปิดตลาด AEC และสถานการภาวะการค้าข้าวในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นต้องปรับราคารับจำนำวงเงินรับจำนำเกษตรกรแต่ละครัวเรือน รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าเปลือก ปีการผลิต 2555/56 เพิ่มเติม และได้เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ปรับราคารับจำนำข้าเปลือกเจ้า 100% ณ ความขึ้นไม่เกิน 15 % จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาต้นละ 12,000 บาท และข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ ปรับลด 20 % จากราคาที่กำหนดไว้เดิม โดยราคาที่ปรับลดลงใกล้เคียงกับราคาต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังบวกเพิ่มค่าตอบแทนเกษตรกรประมาณร้อยละ 40 ซึ่งเป็นเกณฑ์ช่วยเหลือที่สูงกว่ามาตรฐานการช่วยสินค้าเกษตรทั่วไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จำกัดวงเงินรับจำนำของเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจากเดิมไมจำกัดจำนวน เป็นไม่เกิดครัวเรือนละ 500,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อรองรับการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ระดับจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตรวจสอบใบประทวนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรอย่างรอบคอบ รัดกุมว่าข้าเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำนำเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรอย่างแท้จริง คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อการเกษตร ที่ กขช. แต่ตั้งขึ้นจะมีการเร่งรัดตรวจสอบสต็อกข้าวของทั้งโรงสีและโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56 นาปรังปี 2555 และปีการผลิต 2555/56 กรณีตรวจสอบพบการทุจริต จะมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาโดยเคร่งครัดต่อไป ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode