กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
บ้านสวนจัดกิจกรรมวันต้อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 27 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 468 คน)
 
         วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดโครงการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
          ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่าสงแน่วแน่ที่ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน
          นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่แสดงออกถึงการรวมพลัง ภายใต้กรอบแนวคิด คือ คนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนสวนเสื้อสีขาว ร่วมร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น.และเวลา 18.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมกันทั่วประเทศ และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด
          นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ และเป็นปัญหาที่รัฐบาลถือเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ซึ่งต้อทำในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้อกงันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยการเปิดสายด่วน 1386 เพื่อรับแจ้งเหมาะแส
          ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556 โดยได้มอบป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และชุมตรวจสารเสพติด ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 14 โรงเรียน ส่วนกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน ชุมชน อสม. นักเรียน พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน นอกจากนี้ได้มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3,000 ชุด สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี จำนวน 3,000 ชุด และโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 500 ชุด การมอบเงินรางวัลการประกวดคำขวัญในหัวข้อ เยาวชนต้านภัยยาเสพติด การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด
           นอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกด้วย
 
ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode