กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจับมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ยกระดับ "โต๊ะโคราช" สู่มาตรฐานครัวโลก

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 )
 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดโครงการ ยกระดับผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นโคราช ภายใต้โครงการโต๊ะโคราช ตามนโยบาย นายสุวัจน์
ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2556
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและนางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมทั้ง ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายความเป็นมาของโครงการโต๊ะโคราช เรื่อง อันตรายจากอาหาร การควบคุมอันตรายจากอาหารและหลักการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมการทำอาหารท้องถิ่นโคราช รูปแบบการจัดโต๊ะโคราช รับประทานอาหารรูปแบบโต๊ะโคราช พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านโคราชในช่วงเที่ยง แล้วจึงเป็นการฝึกปฏิบัติผัดหมี่โคราช ส้มตำโคราช นึ่งข้าวเหนียว ไส้กรอก
เมี่ยงโคราช เข่าแพะ ลาบปลาดุก ห่อหมกหน่อไม้ ต้มยำไก่บ้าน ไก่ย่างโคราช ลอดช่องไทยน้ำกะทิ ฝึกจัดโต๊ะโคราช และการบริการที่ประทับใจ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการขยายผลโต๊ะโคราช เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและครัวโคราชสู่ครัวโลก สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการทำวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช "กินเข่าค่ำ” ตั้งแต่ปี 2553 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่า ผู้ระดมสมองร้อยละ 98.82 สนับสนุนความคิดการบริการอาหารที่บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกันและเห็นว่าธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราชน่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการ โดยมีองค์ประกอบหลักคือหลักการการบริการอาหารที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในการผลิต การบริการที่ประทับใจ โดยสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีการรับประทานอาหารมื้อเย็นของชาวโคราช และมีแนวคิดที่จะนำวิธีการรับประทานอาหารแบบล้อมวงรับประทานเพื่อพบปะสังสรรค์ โดยการนั่งโต๊ะแทนนั่งพื้น ใช้กระด้งแทนถาดสังกะสี ใช้ใบตอง กาบหมาก หม้อดิน ใส่อาหารแทนชามและกะละมังสังกะสี ใช้ผ้าฝ้ายทอลายหางกระรอกหรือผ้าขาวม้าปูโต๊ะอาหาร ชมการแสดงพื้นบ้าน การแต่งกายและภาษาพูดที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช ผลจากการศึกษาวิจัยทำให้ได้รายวิชาใหม่ คือ ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช ของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้แก่ การแสดงนิทรรศการ การจัดงานเลี้ยง การนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดประกวดโต๊ะโคราชและการอบรม เช่น จัดเลี้ยงโต๊ะโคราชต้อนรับชาวต่างชาติ 33 ประเทศ ในการประชุมวิชาการโลกด้านบรรพชีวินวิทยาและลำดับชั้นหิน 2011 ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว จังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมประกวดการจัดร้านค้า โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2555 ในหัวข้อ
"ธุรกิจสร้างสรรค์ : จากท้องถิ่นสู่สากล” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และได้รับรางวัลการตกแต่งร้านค้าดีเด่นและรางวัลการบริการลูกค้ายอดเยี่ยม เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับท้องถิ่นและชุมชน ขยายผลไปสู่นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนและผู้ที่สนใจ ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวเกิดการพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยการพึ่งพาตนเอง ทำให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมจะมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode