กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สนผ.จัดประชุมทางไกล (Teleconference) ติดตามตัวชี้วัดสำคัญของ กปส. ปี 2556

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 )

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคาร กปส. นางจิตติมา จารุจินดา ผอ.สนผ. เป็นประธานการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญของ กปส. ประจำปี 2556 จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่.-
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหา ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
2. ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของจำนวนผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์
3. ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ร้อยละของจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)
 
ในการประชุมครั้งนี้ มี ผอ.ส่วนแผนงานและพัฒนาประชาสัมพันธ์ ผอ.ส่วนข่าวและรายการเทคนิค รวมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสำคัญ ของ สปข.1-8 และเจ้าหน้าที่จากส่วนประเมินผล สนผ. ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมิน ชี้แจงการเก็บข้อมูล และสอบถามปัญหาอุปสรรค รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ในการประเมินผลตัวชี้วัดสำคัญ 5 ตัวดังกล่าว ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมทางไกลดังกล่าว สนผ. จะได้นำไปวิเคราะห์และรวบรวมเพื่อรายงานผู้บริหาร กปส. ทราบ ในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือนของ กปส. เพื่อที่ผู้บริหารจะได้ให้การสนับสนุนให้ตัวชี้วัดสำคัญของ กปส. ทั้ง 5 ตัวนี้ บรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 -----------
ส่วนประเมินผล สนผ. 15 มิถุนายน 2556เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode