กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลเมืองชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่ายอาหาร ตลาดประมงท่าเรือพลี

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จำหน่ายอาหาร ตลาดประมงท่าเรือพลี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 เทศบาลเมืองชลบุรี จากสถานการณ์ความเจริญทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน จากการปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน เปลี่ยนเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ประชาชนมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดจากผู้จำหน่ายอาหารที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในระหว่างการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคลงสู่อาหารได้ ผู้จำหน่ายอาหารนับเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดความปลอดภัยของอาหารที่มีต่อประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้จำหน่ายอาหาร ในตลาดประมงท่าเรือพลี ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับความสะอาด คุณภาพของอาหารมาตรฐานของแผงจำหน่ายอาหาร และคำนึงถึงสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหารมากขึ้น เนื่องจากตลาดประมงท่าเรือพลี นับว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่สำคัญของเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ที่มีการจำหน่ายอาหารกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่แวะเวียนเข้ามาจับจ่าย ซื้อหา หรือเลือกที่บริโภคอาหาร และสัมผัสกับบรรยากาศยามเย็น ทีงดงามในอีกรูปแบบหนึ่งของประหลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค ผู้จำหน่ายอาหาร และการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ตลาดประมงท่าเรือพลี ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จำหน่ายอาหาร ตลาดประมงท่าเรือพลี มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนมีทัศนคติในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภค รวมทั้งนักท่องเที่ยว ในการเลือกบริโภคอาหารจากแผงจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผู้จำหน่ายอาหารผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย นายเดโช คงชยาสุขวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบัน วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป มักนิยมบริโภคอาหาร นอกบ้านหรือซื้ออาหารปรุงสำเร็จรับประทาน ผู้จำหน่ายอาหาร ตลาดประมงท่าเรือพลี นับเป็นบุคคลสำคัญที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภคได้ และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมอ ตั้งแต่การเตรียม การปรุง ประกอบอาหาร หากผู้จำหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีแล้ว ท้ายที่สุดส่งผลต่อประชาชนผู้บริโภคอาหารในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ในการได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย จากผู้จำหน่ายอาหาร ตลาดประมงท่าเรือพลี ที่ได้มาตรฐานต่อไป สำหรับการจัดอบรมในวันนี้ เทศบาลเมืองชลบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้ และการนำกลับไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสถานที่จำหน่าย และการปรุง ประกอบอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้จำหน่ายอาหาร ตลาดประมงท่าเรือพลี โดยได้วุฒิบัตร และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการประเมินตาเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของเทศบาลเมืองชลบุรีต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode