กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เปิดมุม มสธ. โอกาสทางการศึกษาในเรือนจำกลางชลบุรี

วันที่ 12 มิ.ย. 2556
 
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายสมศักดิ์ รังสิโยภาส รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมกันเปิดศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เรือนจำกลางชลบุรี โดยความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และกรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่า ด้วยปรัชญาและปณิธานในระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. ที่มุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเป็นสถานบันอุดมศึกษาแห่งเดี่ยวที่จัดการเรียนรู้การสอนชั้นปริญญาตรีในเรือนจำเป็นเวลากว่า 28 ปี ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้อนมา โดยได้จัดแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในเรือนจำ ทัณฑสถานในรูปแบบการบริการห้องสมุด มุม มสธ. เพื่อเป้ฯแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานต่อไป สำหรับในปี 2528 – 2555 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง และได้จัดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ในเรือจำ ทัณสถานไปแล้ว 12 แห่ง และในปี 2556 ได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางนครสวรรค์และเรือนจำกลางชลบุรี นับเป็นมุม มสธ. ในเรือนจำทัณฑสถาน แห่งที่ 13 และ 14 โดยมุม มสธ. แต่ละแห่งมีการบริการเอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัติ หนังสืออ่านประกอบและหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมอยู่ต่อเนื่องตลอดมา นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นตนมามีผู้ต้องขังเข้าเรียน จำนวน 1,859 คน โดยลงเรียนสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ 631 คน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 337 คน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 324 คน สาขาวิชารัฐศาสตร์ 180 คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 174 คน สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ 74 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 41 คน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 24 คน และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 20 คน เพื่อนำพัฒนาตนเอง และหลังพ้นโทษได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบรัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode