กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พม จัดการประชุมเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการในการจัดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2556 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และการจัดสมัชชาครอบครัว ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือก ครอบครัวร่มเย็น ปี 2556 ได้ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เป็นครอบครัวที่ที่มีสมาชิก อย่างน้อย 3 ช่วงอายุในครัวเรือนเดียวกัน จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งผลการคัดเลือก ได้แก่ ครอบครัวดุลยประภา และครอบครัวอุมชัยชนะ สำหรับการดำเนินงานจัดประชุมเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประกอบด้วยการเสวนา ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น และนำเสนอผลการประชุม กลุ่มย่อย สรุปเป็นประเด็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มครือข่าย เข้าร่วมเวทีสมัชชาครอบครัว ปี 2556 ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องฯ อพม อสม. เจ้าหน้าที่ ผู้แทน อปท พื้นที่เป้าหมาย ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และผู้แทนสถาบันการศึกษา นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีการจัดประชุมเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากผลการดำเนินงานจัดเวทีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ปี 2556 ซึ่งสรุปได้ว่าประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการครอบครัวที่ควรแก้ไขเป็นอันดับหนึ่ง คือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาวัยรุ่น ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาเอดส์ และการใช้ Social network จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในรูปแบบของอบรมกลุ่มเป้าหมายฯ ให้มีความรู้เบื้องต้นในการใช้ชีวิต ทักษะการใช้ชีวิตตามช่วงวัยที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว (ค่ายครอบครัว) อบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ตลอดจนร่วมกันคิดหาแนวทางป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครอบครัวเข้มแข็งต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode