กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 8193 คน)
 
ประวัติอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภินันท์ จันทรังษี)


นายอภินันท์ จันทรังษี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์


ประวัติการรับราชการ

ชื่อ-สกุล : นายอภินันท์ จันทรังษี
ครอบครัว : ภรรยา ชื่อ นางน้อยคนิษฐ์ จันทรังษี มีบุตรชาย 1 คน

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาโท : พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การฝึกอบรม
- โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 34 พ.ศ. 2536
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36 พ.ศ. 2540
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2550 ประจำปี 2550-2551

การรับราชการ
- พ.ศ. 2522 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3) อ.คง จ.นครราชสีมา
- พ.ศ. 2531 หัวหน้างานการเมืองและมวลชนสัมพันธ์ กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2535 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
- พ.ศ. 2537 นายอำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
- พ.ศ. 2539 หัวหน้าฝ่ายประสานงานมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2540 นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
- พ.ศ. 2542 นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
- พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2547 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- พ.ศ. 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- พ.ศ. 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- พ.ศ. 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- พ.ย. พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
- พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เกียรติประวัติ
- พ.ศ. 2532 รางวัล "ข้าราชการตัวอย่าง" กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2534 รางวัล"ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2544 รางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ. 2545 รางวัล "นายอำเภอของประชาชน” (นายอำเภอแหวนเพชร) กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2545 รางวัล "คนดีของแผ่นดิน” คณะกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
- พ.ศ. 2550 รางวัล "คนดีศรีราม” คณะกรรมการคัดเลือก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode