กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏนครราชสีมา รายงานตัวนักศึกษาใหม่

วันที่ 29 พ.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และประชุมผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร 70สาขาวิชา มีผู้มาสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,7454 คน และมี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 6,360 คน สำหรับโครงการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) รุ่น 17 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ มีผู้สมัคร จำนวน 3,113 คน สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 2,181 คน จะรายงานตัว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จึงเป็นความภาคภูมิใจที่นักศึกษา ได้ผ่านกระบวนการสอบเข้าและเข้ามาเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ นักศึกษาที่เข้ามาใหม่แต่ละคน อาจเลือกเรียนในโปรแกรมวิชาหรือคณะที่ต่างกัน มีหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันบ้าง แต่สิ่งที่ เหมือนกันคือ "ทุกคน" เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องเริ่มต้น การเป็นนักศึกษาที่ดีด้วยการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ฝึกฝนทักษะในภาคปฏิบัติให้เกิด ความชำนาญ รวมทั้งการสั่งสมประสบการณ์ที่มีค่า ให้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การศึกษาในมหาวิทยาลัยอาจมีหลายอย่างที่แตกต่างไปจาก การเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาต้องปรับตัว ทำความเข้าใจกับการดำเนินชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ ตนเองมากขึ้น รวมทั้งการประพฤติและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในที่สุด สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใคร่ขอฝากนักศึกษาใหม่ไว้คือ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า "แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม" อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "ที่พึ่งของท้องถิ่น" และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ "สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน" ดังนั้น นักศึกษาใหม่ทุกคนควรมีความตั้งใจดีที่จะ ปฏิบัติตนเป็นคนดี ใฝ่หาความรู้ทักษะในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ โดยการ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันต้องเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่น รับใช้สังคม ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode