กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 27 พ.ค. 2556 )
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี2556 และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 7 แผนงานหลัก และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรงศึกษาธิการ รับผิดชอบแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเป้าหมายเยาวชน นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในทุกสังกัด ไปดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการโครงการออกเป็นกลุ่มเสี่ยวง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา และจัดกิจกรรมให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีการดูแลช่วยเหลือระหว่างกลุ่มเพื่อ ครู อาจารย์ และเครือข่ายผู้ปกครองตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการในมาตรการ 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ที่ต้องดำเนินการดังนี้ สำหรับมาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์ 4 ต้อง ได้แก่สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติด และบริบทในพื้นที่ สถานศึกษาต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ 4 ระบบ ได้แก่ ระบบป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง ระบบดูแลช่วยเหลือ และระบบบริหารจัดการ สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วน 2 ไม่ คือ สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้ายาเสพติด และสถานศึกษาไม่ผลัดปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาแต่ให้นำไปบำบัดรักษา เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาษธิการ ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารทุกระดับในสังกันกระทรวงศึกาธิการ ไปขับเคลือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นระบบที่เข็มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะส่งผลให้ลุกหลานเยาวชนไทย ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นบุคลากรที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัมนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดที่กำหนดมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และในวัยเสี่ยงไม่ให้เจข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์การหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ส่วนสาเหตุของนักเรียน นักศึกษา ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มี2 ปัจจัยประกอบด้วย ปัจจัยภายในสถานศึกษาและปัจจัยภายนอกสถานศึกษา ด้านสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใส่ใจเอาจริงเอาจัง ไม่ปล่อยปละเลยให้มีการเสพยาเสพติด และมีการจัดระบบเป็นรายบุคคล ขจัดมุมอับและตรวจตราพื้นที่ในสถานศึกษา ส่วนภายนอกสถานศึกษาเช่น สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ หอพักที่เยาวชนไปมั่วสุม ฝ่ายปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องตรวจตราควบคุมดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมไม่ให้นักเรียน นักศึกษา ไปมั่วสุมและเข้าไปใช้บริการอย่างเด็ดขาด ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode