กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สภาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาโครงการจัดทำข้อเสนอความต้องการภาคเอกชนต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อเสนอความต้องการภาคเอกชนต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (5ภาค) เพื่อเชื่อมโยงโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ 2 ล้านล้านบาท ณ ห้องประชุมแคริเบียน 1 – 4 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ตามที่รัฐบาลภายใต้พรรคเพื่อไทยได้ผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการสร้างพื้นที่ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระ 1 ไปแล้ว และหลายฝ่ายได้กล่าวถึงว่า ในหลักการจากแนวคิดดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดความชัดเจนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานของประเทศและจะเป็นการใช้วงเงินงบประมาณมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา โดยแผนโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งประเทศเชื่อมโยงถึงชายแดน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการข่ายระบบการขนส่งทางรางทั้งระบบรถไฟความเร็วสูง หรือ Hi-Speed Train และโครงการข่ายระบบขนส่งทางคู่ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา 7 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2563 สำหรับโครงการดังกล่าวรัฐบาลคาดหวังว่าหากแล้วเสร็จประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ เช่น ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงจากปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขอส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 39 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนวนรถไปโดยสารเพื่อขึ้นจาก 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 5 และสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้ำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 19 ทำให้สัดส่วนการเดินทางรถไปฟ้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 นอกจากนี้ ปริมาณการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ณ ด้านการค้าขายแดนสำคัญจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในด้านผู้โดยสาร ปริมาณผู้โยสารทางรถไฟเพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านคนต่อเที่ยวต่อปี เป็น 75 ล้านคนต่อเที่ยวต่อปี และสามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังแต่ละพื้นที่ในภูมิภาคของไทยด้วยรถไฟความเร็วสูงภายในรัศมี 300 กิโลเมตร รอบกรุงเทพมหานครในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมงอีกด้วย นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงคมนาคม วุฒิสภา และคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อเสนอความต้องการภาคเอกชนต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (5ภาค) เพื่อเชื่อมโยงโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ (Thailand 2020) จากแผนโครงการของรัฐบาลที่เป็นการลงทุนในโครงการสร้างด้านโลจิสติกส์และจะครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศและจะเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน ท่องเที่ยว และบริการ ของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นกลไกตัวแทนของผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละจังหวัด 5 ภาคของประเทศเพื่อนำมาสู่การดำเนินการในแต่ละมิติให้สอดคลองกับแผนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นที่ฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล จึงจัดทำโครงการการศึกษาความต้องการภาคเอกชนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 ภาคของไทยตามแผนการเชื่อมโยงโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ 2 ล้านล้านบาท (Thailand 2020) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของภาคเอกชนในแต่ละเพื่อที่ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งชิงพื้นที่และเชิงประสิทธิภาพและให้สนองตอบตรงกับความต้องการของภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคอย่างแท้จริงต่อไป สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานเครือข่ายการมีส่วนร่วมสัมมนาประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริการส่วนตำบล และภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด สมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ สมพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สมาคมขนส่งสินค้าทางบก สมาคมค้าส่งค้าปลีก และสมาคมขนส่งสินค้าในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้งบประมาร 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล โดยเน้นรูปแบบการขนส่งทางรางทังรถไฟความเร็วสูงและระบบรางคู่ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบรางซึ่งจะมีการก่อสร้างผ่านจังหวัดต่างๆ ตามเส้นทางพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องในแผนการพัฒนาโครงการตลอดจนรายละเอียดด้านต่างๆ และเพื่อศึกษาความต้องการของภาคเอ กชนในแต่ละพื้นที่กับแผนการพัฒนาของโครงการและนำจัดทำรายงานเสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน บริการ และการท่องเที่ยวกับการเชื่อโยงโครงการสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาคลดต้นทุนด้านการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode