กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 เติมศักยภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายสมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนกว่า 150 คน ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556

 นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   เปิดเผยว่า การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่จะประสบผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการวางแผน กำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ที่จะทำให้หน่วยงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่กำหนด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โดยกลุ่มนโยบายและแผน จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ ของหน่วยงาน และสถานศึกษาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผน 4 ปี) และแผนปฏิบัติการ (แผน 1 ปี) ไว้เป็นกรอบ ทิศทาง และเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  โดยได้นำหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน เชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นแนวทางในการดำเนินการ

นางวัชรา ไวว่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ของหน่วยงาน และสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท พีระพันธ์ มะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัด ประกอบด้วย นายไพโรจน์ พรมสอน รอง ผอ.สพม.19 ดร.จีรศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ ผอ.ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ นายวิชัย ปุรัน ผอ.ร.ร.น้ำสวยพิทยาสรรพ์ นายกมล เสนานุช ผอ.ร.ร.เลยสว่างวิทยาคม นายอนุชา ศิลาเกษ ผอ.ร.ร.ธาตุพิทยาคม นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา รอง ผอ.ร.ร.ท่าลี่วิทยา นายศุภสวัสดิ์ พิลา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.19 และนางบุญญาธิ์ สานุศิษย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.19 พร้อมคณะ

............................................
กฤตภาส ดวงไพชุม
/ข่าว (http://www.obec.go.th/news/36841)

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode