กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 พัฒนาสื่อแท็บเล็ตให้กับบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 21 พ.ค. 2556 )
ส.ปชส.เลย
 
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หลักสูตร "การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยเครื่องมือและโปรแกรมสร้างสื่อบนแท็บเล็ต” ให้กับบุคลากรของโรงเรียน เลยสว่างวิทยาคม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และโรงเรียนในสังกัดที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หลักสูตร "การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือและโปรแกรมสร้างสื่อบนแท็บเล็ต” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมกับโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม เป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อการเรียน การสอนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการยกระดับการเรียนการสอน รวมทั้งให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ในสังกัด ส่งเข้าบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร, โรงเรียนพระแก้วอาสา} โรงเรียนผาน้อยวิทยาคาร, โรงเรียนนาแกวิทยา, โรงเรียนนาวังศึกษาวิช, โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์, โรงเรียน วังทรายขาววิทยา, โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม} โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม, โรงเรียนนาอ้อวิทยา และโรงเรียนนาด้วงวิทยาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode