กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชเปิดตัวผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฯ

วันที่ 20 พ.ค. 2556 )
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะมีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีการประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครดังต่อไปนี้ 1.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลข 1 อาจารย์ยศพร การงาน 2.ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ภานุรักษ์ หมายเลข 3 อาจารย์แสงเพชร เจริญราษฎร์ หมายเลข 4 ดร.นิวัติ ทองนวล 3.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ หมายเลข 2 อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ หมายเลข 3 อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง 4.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช หนูแก้ว มหาวิทยาลัยมีกำหนดการลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และมีกำหนดการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode