กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 10 พ.ค. 2556
 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554-2555ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มอบปริญญา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมให้กับ นางหนูจีน ศรีนัมมัง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ และ นายบุญสม สังข์สุข ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ การศึกษาประจำปีการศึกษา 2554-2555 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธี จำนวน 3,421คน โดยการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติ จาก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งกล่าว แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เตรียมแก้วกาแฟ NRRU MUG ให้เป็นของที่ระลึกแก่บัณฑิตใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งแทนใจ จากมหาวิทยาลัยสู่บัณฑิต ให้บัณฑิตได้มีกำลังใจที่จะสู้และสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสังคม และประเทศชาติต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode