กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ผู้บริหาร สพท.เลย พร้อมใจร่วมต้านโรคไข้เลือดออก

วันที่ 2 พ.ค. 2556 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ สพม.19
 

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในจังหวัดเลย ประกอบด้วยดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รอง ผอ.สพม.เขต 19 ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนายบุญสม โพธิ์เงิน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3   เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนาร่วมกันในการดำเนินการโครงการ "คนไทยเลยร่วมใจ ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก”

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเลย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่อย่างจริงจังและสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยให้ทุกสถานศึกษาสำรวจค่าร้อยละของภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ นักเรียนประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำรวจบ้านนักเรียนและส่งรายงานให้ครูประจำชั้นทุกวันจันทร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน กับจังหวัดเลยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา เป็นประธานในพิธีลงนาม ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย

ทั้งนี้ เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเลยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมามีผู้ป่วยกว่า 500 ราย ใน 14 อำเภอ 23 ตำบล 228 หมู่บ้าน มีจำนวนผู้ป่วย 448 ราย เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วย 72.13 ต่อแสนประชากร อัตราตาย 0.32 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ 0.45 ซึ่งมีอัตราป่วยเป็นลำดับที่ 1 ของภาค และลำดับที่ 8 ของประเทศ

กฤตภาส ดวงไพชุม - ประณยา บุญลือ / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode