กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สนง.สถิติจังหวัดชุมพรเตรียมสำรวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดชุมพรประจำเดือน พ.ค. ๕๖

วันที่ 2 พ.ค. 2556 )
 
นางพันทิพา วิเชียรเกื้อ สถิติจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร จะดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลด้วยการให้เจ้าหน้าที่ของ สนง.สถิติจังหวัดชุมพร ออกสัมภาษณ์สถานประกอบการและครัวเรือนตัวอย่าง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีโครงการสำรวจครัวเรือน ๔ โครงการ และโครงการสำรวจสถานประกอบการ ๖ โครงการ สถิติจังหวัดชุมพร กล่าวต่อว่า ในส่วนของการสำรวจครัวเรือนจะสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือบุคคลในครัวเรือนตัวอย่าง เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน การศึกษา รายได้ ภาวะการทำงาน ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การใช้พลังงานของครัวเรือน และสำมะโนการเกษตร เก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง เพื่อนำไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ซึ่งจะใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่นและประเทศต่อไป ส่วนการสำรวจสถานประกอบการ จะทำการสำรวจนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจที่ทำ ลักษณะของการทำธุรกิจ ความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ที่สถานประกอบการเอกชนให้แก่พนักงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นางพันทิพา วิเชียรเกื้อ เผยอีกว่า สำหรับ สนง.สถิติจังหวัดชุมพร ดำเนินการสำรวจโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างของการสำรวจ เสียสละเวลาให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง และขอให้มั่นใจว่าข้อความหรือข้อมูลที่ได้รับในแบบสอบถาม สำนักงานสถิติจังหวัดจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่นำไปเปิดเผยเป็นรายกิจการหรือรายบุคคล แต่จะนำไปใช้ประมวลผลเสนอเป็นยอดรวมเท่านั้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode