กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อ.แวงน้อยประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 28 มี.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ "อำเภอแวงน้อย ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด"
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ "อำเภอแวงน้อย ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวมาจากหลายภาคส่วนเช่น หัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอชนบท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน กว่า 2,000 คน โดยในพิธีมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ พิธีประกาศเจตนารมณ์อำเภอชนบทไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด , พิธีมอบธงไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดให้กับส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน การประกวดแข่งขันโต้วาที เป็นต้น
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ตามทที่รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (นางสามยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น”วาระแห่งชาติ” และเป็นนโยบายเร่วด่วนของรัฐบาลโดยเน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่ น(ศพส.จ.ขก.) จึงจัดทำโครงการ "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" โดยเน้นปฏิบัติการ 3 ด้านได้แก่1. ด้านการป้องกัน จะเน้นการรณรงค์ป้องกันในทุกกลุ่มเสี่ยงโดยจะมีโครงการหมู่บ้านสีขาว โรงเรียนสีขาว วัดสีขาว โรงงานสีขาว สถานประกอบการสีขาว หอพักสีขาว เรือนจำสีขาวโดยจะทำพร้อมกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหมู่บ้านมีส่วนสำคัญ โดยให้ทุกหมู่บ้านจะต้องมีกฏของหมู่บ้าน เวรยามหมู่บ้าน อาสาสมัครแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดประจำหมู่บ้าน เป็นต้น2. ด้านการปราบปราม เราจะดำเนินการ Re-xrey ทุกอำเภอเพื่อนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาทำข้อตกลงกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกร่วมถึงในด้านการปราบปรามจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกดดันตรวจค้น หรือมาตรการยึดทรัพย์ 3. ด้านการบำบัดรักษา เมื่อทำการ Re-xrey ได้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดแล้วนำมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งปัจจุบันการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดจะได้ผลยิ่งขึ้นเนื่องจากเมื่อผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วเมื่อกลับเข้าไปในหมู่บ้านจะทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความยากลำบากในการหายามาเสพเนื่องจากขณะนี้ทุก หมู่บ้านมีเวรยามหมู่บ้าน มีกฎของหมู่บ้าน และอาสาสมัครแจ้งเบาะแสประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่น เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode