กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2555

วันที่ 26 มี.ค. 2556 )
 

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน 618 ราย ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานี ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พศ.2555 จำนวน 3 ราย ดังนี้  นายแพทย์ทรงพล  ชวาลตันพิพัทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี  โรงพยาบาลปทุมธานี  นายบัญชา  จันทรรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร  และนายสมศักดิ์  สายสิงหโต ช่างไม้ โรงพยาบาลปทุมธานี

 

           โดยมีการการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเปนเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดนและครอบครัว ในวันอาทิตยที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ชั้น ๕ ศูนยการค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555  จะเข้ารับรางวัลครุฑทองคำ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติจาก นายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ตึกสันติไมตรี (หองสีฟา)  ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode