กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีวางพานพุ่ม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฐาราชเจ้า

วันที่ 21 มี.ค. 2556 )
 
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฐาราชเจ้า” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอย ู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสี่ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๓๐ มีพระนามเดิมว่า พระองค์ชายทับ เมื่อประสูติทรงดำรงพระอิสริยฐา นันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าหลานเธ อในรัชกาลที่ ๑ 
ในปี พ.ศ. ๒๓๔๙ เมื่อสมเด็จพระราชบิดา (รัชกาลที่ ๒) ทรงได้รับอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นส มเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบ วรสถานมงคล หม่อมเจ้าชายทับจึงดำรงพระอิสริ ยฐานันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเ ธอ พระองค์เจ้าชายทับ และเมื่อสมเด็จพระราชบิดา (รัชกาลที่ ๒) เสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๓๕๒ พระองค์เจ้าชายทับทรงได้รับฐานั นดรศักดิ์จากพระเจ้าหลานเธอเป็น พระเจ้าลูกยาเธอตามขัตติยราชประ เพณี ปี พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงได้รับสถาปนาให้ทรงกรมเป็นพร ะเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ โปรดให้ทรงกำกับราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมตำรวจว่าความฎีกา ซึ่งเป็นกรมสำคัญในราชการแผ่นดิ นทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทรงแต่งสำเภาหลวงออกไปค้าขาย ณ ประเทศจีน และทรงนำเงินส่วนพระองค์ที่ได้จ ากการค้าขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย จนสมเด็จพระชนกนาถ (รัชกาลที่ ๒) ตรัสล้อเรียกพระองค์ว่า "เจ้าสัว” ถ้าจะพิจารณาความหมายของพระนามก รม "เจษฎาบดินทร์” พอจะแยกขยายความได้ว่า เจษฎา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่สุด บดินทร์ แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน รวมเป็นพระนามให้เป็นที่เข้าใจว ่า ได้ทรงมีพระราชหฤทัยจะให้พระราช โอรสองค์นี้เป็น "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่” แต่จะเป็นความตั้งพระราชหฤทัยหร ือเพื่อพระราชทานนามให้เป็นมงคล  เป็นพระราชสิริสวัสดิ์แด่พระราช โอรสพระองค์ใหญ่ก็ตาม แต่ต่อมาพระองค์ทรงได้เป็นพระเจ ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่จริงๆ
ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) จะเสด็จสวรรคตนั้น มีพระอาการตรัสไม่ได้ จึงมิได้ทรงมอบราชสมบัติแก่พระร าชวงศ์พระองค์ใด ครั้นเสด็จสวรรคตแล้วผู้สมควรจะ ได้รับราชสมบัติมีอยู่สององค์ คือ เจ้าฟ้าชายมงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย ู่หัว) และพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎ าบดินทร์ ทั้งสองพระองค์นี้เจ้าฟ้าชายมงก ุฎมีสิทธิมากกว่าด้วยเป็นสมเด็จ เจ้าฟ้า แต่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นพระ โอรสองค์ใหญ่ (ทรงมีพระชนมายุแก่กว่าพระองค์อ ื่น) ทั้งยังรับราชการเป็นอันมาก ดังนั้น พระราชวงศ์ขุนนางข้าราชการได้ปร ึกษาตกลงกันถวายราชสมบัติแด่พระ เจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินท ร์ ทรงได้ราชาภิเษกเมื่อวันอาทิตย์  ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคมพุทธศักราช ๒๓๖๗ พระชนมายุ ๓๗ พรรษา ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเ จ้าอยู่หัว (พระนามตามที่เรียกกันเป็นสามัญ ว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอย ู่หัว) เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี 
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ส ักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฐาราชเจ้า” ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี การแต่งกาย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ผู้มาร่วมพิธี แต่งชุดสุภาพตามประเพณีนิยม หริอชุดไทยพระราชทาน เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode