กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปภ.ต้อนรับคณะทหารกรมการสรรพกำลังกลาโหม

วันที่ 16 ธ.ค. 2553 )
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ต้อนรับคณะนายทหารกรมการสรรพกำลังกลาโหม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และให้การประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารเป็นไป ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในโอกาสที่กรมสรรพกำลังกลาโหม โดยพลโท สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม นำคณะนายทหารซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบรรเทา สาธารณภัยเข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เพื่อรองรับการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งสาธารณภัยและภัยด้านความมั่นคงที่เป็นเอกภาพ ซึ่งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเตรียมความพร้อม ด้านทรัพยากรให้มีความทันสมัย และเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการแจ้งเตือนภัย การอพยพ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการประสานงานและเชื่อมโยงการจัดการภัยพิบัติระหว่างหน่วยงานพลเรือน ทหาร และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที นอกจากนี้ ด้านการจัดทำแผน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนตามนโยบายเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตั้งแต่ในภาวะปกติ ให้ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สำหรับด้านการบริหารจัดการ กำหนดให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเผชิญภัยจากสาธารณภัย ภัยจากการสู้รบ และภัยจากการก่อการร้ายตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ในขั้นเตรียมการในภาวะปกติ ขั้นปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุ และขั้นหลังฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยทหารได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศมากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัด และฝ่ายทหารในเขตพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและประสบการณ์ด้านบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม0-2243-0674 0-2243-2200
www.disaster.go.th
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode