กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ภาคีเครือข่ายขอนแก่นทศวรรษหน้าสู่มหานครอาเซียน

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )
 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนขอนแก่นทศวรรษหน้า จังหวัดขอนแก่นสู่มหานครแห่งอาเซียน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมสมัชชาจังหวัดขอนแก่นและ ปฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่นสู่มหานครแห่งอาเซียน” ด้วยภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนขอนแก่นทศวรรษหน้า ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น สภาองค์กรปฏิรูปจังหวัดขอนแก่น และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาขอนแก่นอย่างมีส่วนร่วม โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี, การเสวนาเรื่อง "ขอนแก่นทศวรรษหน้าสู่มหานครแห่ง อาเซียน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในการนำเสนอแนวทางการพัฒนา รูปแบบมหานครขอนแก่นเมืองนิเวศ ขอนแก่นเมืองสุขภาวะ การศึกษาและเยาวชนขอนแก่นในทศวรรษหน้า การพัฒนาผลักดันจังหวัดขอนแก่นให้เป็นประตูการค้าและบริการแห่งอาเซียน การเป็นศูนย์กลาง การแพทย์ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว และเป็นศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว โดยอาศัยศักยภาพหรือจุดแข็งในปัจจุบันของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ การเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ การเป็นพื้นที่ ยุทธศาสตร์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก และการเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน โดยมีทิศทางการพัฒนา จังหวัดขอนแก่นในระยะเร่งด่วน 3 มิติ เพื่อก้าวไปสู่การทำให้ "คนขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ดังนี้ ภาคชนบท โดยการเพิ่มรายได้ ภาคการเกษตร OTOP และการท่องเที่ยว การลดรายจ่าย โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม ภาคชุมชนเมือง โดยการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และการลดผลกระทบจากการเติบโต ของเมือง ก้าวสู่สากล เป็นการขยายโอกาสโดยการเพิ่มศักยภาพการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมาย ของการทำให้ คนขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode