กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานสู่ AEC

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )
 
การจัดประชุมทางวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ "สถานะไทย อยู่ตรงไหน? ใน AEC” นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า การจัดประชุมทางวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ "สถานะไทย อยู่ตรงไหน? ใน AEC” (Where is Thailand’ position in AEC?) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน.ห้มีความพร้อม ในการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมตัวกันของมวลสมาชิกอาเซียนในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้เกิดกาปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวของเศรษฐกิจไทย เข้าสู่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงได้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการวิจัย เชิงลึก ระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในประโยชน์ในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่จะสามารถบริหารจัดการและพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนให้เหมาะสม กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยในการจัดประชุมทางวิชาการดังกล่าวนั้น ได้มีเวทีการอภิปรายหัวข้อเรื่อง "สถานะไทย อยู่ตรงไหน? ใน AEC” (Where is Thailand’ position in AEC?) จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ประกอบด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ หัวหน้าภาควิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ประกาศข่าวช่อง 5 เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้ร่วมอภิปราย ได้ร่วมกันอภิปรายพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นถึงแนวทางและการเตรียมตัว ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดขอนแก่นด้วยว่า ควรจะเน้นการพัฒนาในทิศทางไหน สถานะที่จังหวัดขอนแก่นควรจะเป็นคืออะไร ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในอนาคต -ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอยแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode