กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญแรงงานต่างด้าวต่อใบอนุญาตทำงาน...เลยกำหนดหมดสิทธิทำงาน

วันที่ 14 ธ.ค. 2553 )
 
นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในปี ๒๕๕๒ สิ้นสุดไม่เกิน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวยื่นแบบพิสูจน์สัญชาติพร้อมกับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และไปเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไม่เกินวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หากแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติจะต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในปี ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และสัญชาติกัมพูชาที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติไปตรวจสุขภาพและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ และกลุ่มใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติได้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะหมดสิทธิทำงานและถูกผลักดันส่งกลับประเทศ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานฯ โทร. (๐๓๔)๒๕๐๘๖๑ ต่อ ๒๓ – ๒๖ ในวันเวลาราชการ (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode