กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดเวทีเสวนาหัวข้อร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีเสวนาหัวข้อ "ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในวันที่ ( 7 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนา "ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข ถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ล้วนได้รับผลกระทบ ฉะนั้นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา โดยอาศัยเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ ด้วยการสื่อสารไปทุกระดับ พร้อมส่งพลังใจ ผสานใจ สร้างความรัก ความห่วงใย ให้เกิดขึ้นจะทำให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้อง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางปฏิบัติของทุกคนในสังคมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดสันติสุข และร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย ดร.พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดร.พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ผู้แทนศาสนาพุทธ ผู้แทนศาสนาอิสลาม นายมุสตาฟา กสิวรรณ์ เลขาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาคประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชาสัมพันธ์โดยอาศัยเครือข่ายสื่อมวลชนทุกระดับ จะช่วยส่งพลังใจ ผสานใจ ให้เกิดความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งผ่านสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเครือข่ายสื่อมวลชนจะได้ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ประชาชนในท้องถิ่น สร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมขยายผลข้อมูลข่าวสารไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม เกิดความรัก ความห่วงใย สร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode