กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขอำเภอสีชมพู

วันที่ 1 ก.พ. 2556 )
 
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอสีชมพูนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หรือโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงเรียนบ้านผาขาม บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่นว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายกำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัด จัดทำโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยกำหนดให้ออกหน่วยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และภายใน 1 ปี จะต้องออกหน่วยไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง โดยมีลักษณะโครงการ คือ การนำหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดออกให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไป ติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐถึงหน่วยที่ตั้ง อันเป็นการช่วยเหลือในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ออกให้บริการยังจะได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขaการออกหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 ในปี 2556 มีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ทั้งสิ้น24 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงานบริการที่ ออกให้บริการ อาทิเช่น การมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ ตลอดจนการบริการ ตัดผม การซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น มีประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน ผู้เข้ารับบริการกว่า 1,000 คน คิดเป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ของประชาชน 100 บาทต่อ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาท สำหรับ ต.บริบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวที่ว่าการ อ.สีชมพู 15 กม. ห่างจากตัว จ.ขอนแก่นประมาณ 130 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน 2,187 ครัวเรือน ประชากรราว 7,531 คน และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับข้อเสนอปัญหาและความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำผาขาม พื้นที่ 91 ไร่ ใช้งบประมาณราว 25 ล้านบาท.โครงการก่อสร้างระบบชลประทานแบบท่อ บ้านพงษ์ โดยสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าจากลำน้ำพอง จ่ายน้ำตามท่อเข้าสู่ที่ดินของเกษตรกร ใช้งบประมาณราว1.8 ล้านบาท3.โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ ไอ ซี ที ของตำบล ใช้งบประมาณ 235,000 บาท โดยจะรับข้อเสนอเพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อจัดสรร งบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วน และ/หรือจะได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น ้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode