กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดงานปฏิบัติธรรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ก.พ. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอีสาน ประจำปี 2556 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลอีสาน ประจำปี 2556 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ โดยจะส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์ วงการศาสนา และจะจัดให้มีสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรม และความร่มเย็นทางจิตใจในลักษณะเดียวกันกับพุทธมณฑลส่วนกลางให้ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับมติ มหาเถรสมาคมครั้งที่ 21/2548 มีมติสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบ ของคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักว่า พุทธมณฑลจังหวัดจะเป็นสถานที่ ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้และศูนย์กลางปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นการพัฒนาจิตใจและ ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดทั้งการพัฒนาให้เป็นสถานที่รมณียสถาน มีความสวยงาม ร่มเย็น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมะด้วย จึงเห็นชอบให้มีการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสปีฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี โดยเห็นชอบให้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ (หนองอีเลิง) บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น พื้นที่ขอใช้ประมาณ 1,174 ไร่ 80 ตารางวา อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย เป็นที่จัดตั้งพุทธมณฑลประจำจังหวัดขอนแก่นaในการดำเนินการ ได้เริ่มระดมทุนจากทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นทั้ง 2 นิกาย ส่วนราชการทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน บริษัท ห้างร้าน พุทธศาสนิกชน โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน 108,500,000 บาท จัดสร้าง องค์พระพุทธรูปพุทธมณฑล สูง 19 เมตร และขุดลอก ถมดิน ทำถนนทางเข้า ระบบไฟฟ้า น้ำประปา รวมพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 644 ไร่ ขณะนี้มีความพร้อมในการ รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง และการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้รวมพลังแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา a ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode