กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่

วันที่ 3 ม.ค. 2556 )
ส.ปชส.อุทัยธานี
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่

             นายสมจิตร ทัศจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ราคากลาง ๗๓๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแบบประมาณการนายช่างโยธาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
             กำหนดการขายเอกสารและรูปแบบ (ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท) - ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ
            กำหนดดูสถานที่ - ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่
           กำหนดยื่นซองสอบราคา - ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
           กำหนดเปิดซองสอบราคา - ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และให้ผู้เข้ายื่นซองสอบราคามาพร้อมกันในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ และ ได้ที่ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th/ หรือทางเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี http://www.uthaihealth.go.th/ 
 
 "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
ส.ปชส.อุทัยธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode