กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏนครราชสีมา รุกจับมือ สสวท. ผลิตครู ระดับปริญญาโท สาขาวิทย์-คณิต

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 พร้อมด้วย ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เกี่ยวกับการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ได้ข้อสรุปว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา จะเป็นศูนย์เครือข่ายการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท ของ สสวท. โดยในปีการศึกษา 2556 จะรับนักศึกษาที่เป็นครูประจำการ ตามโครงการการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษในการจัดการเรียนการ สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สสวท.) จำนวน 40 คน แบ่งเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 30 คน (ฟิสิกส์ 10 คน เคมี 10 คน และ ชีววิทยา 10 คน) และสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 10 คน โดย สสวท. จะประกาศรับสมัครในวันที่ 25 มกราคม 2555 สอบข้อเขียน ในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธิขณะศึกษาและ หลังสำเร็จการศึกษาคือ ได้รับเงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง เป็นค่าอ่านหนังสือประกอบ 10,000 บาท/ปี ค่าคอมพิวเตอร์ 35,000 บาท/คน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ 25,000 บาท /คน และภายหลังสำเร็จการศึกษา ยังมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และสื่อการสอนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode