กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมจัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )
 
นายพฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้กล่าวว่าตามที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี เป็น " วันคนพิการสากล " เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในสังคม เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป สำหรับปี ๒๕๕๕ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานวันคนพิการสากล คือ " ขจัดอุปสรรคทั้งมวลเพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน ” โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลประจำปีนี้ ในหัวข้อ " ขจัดอุปสรรคทั้งมวล..สู่การมีงานทำของคนพิการ " มีประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้องด้านสังคมและการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการขจัดอุปสรรในด้านการศึกษา การจ้างงาน การท่องเที่ยว การขนส่ง หรือการกีฬา ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การขจัดอุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเน้นความก้าวหน้าและอุปสรรคในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ที่สามารถเข้าถึง รวมทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่นๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาลในการดำเนินงานเพื่อคนพิการหลายด้าน คือ การส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล การศึกษา การช่วยเหลือทางกฎหมาย การขจัดการเลือกปฏิบัติ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิ่งอำนวยความสะดวก บริการสาธารณะ ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สวัสดิการเบี้ยความพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษี การสนับสนุนบทบาทสตรีพิการ ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ การกู้เงินยืมเงินประกอบอาชีพ ทั้งการกู้ยืมรายบุคคลและการกู้ยืมเงินรายกลุ่ม ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ระบบสัดส่วนคนพิการ จำนวน ๑ คน ต่อพนักงาน ๑๐๐ คน (ตามมาตรา ๓๓) นอกจากนี้มีการจัดสัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ตามมาตรา ๓๕) การจัดงานวันคนพิการสากล ประจำจังหวัดนครปฐมในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณกองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ มีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๖๐๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ การเสวนาในหัวข้อ "คนพิการไทย..ไม่ไร้คุณภาพ” การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการดีเด่น สถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ การแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อให้บริการได้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย การบริการจัดหางานให้คนพิการ และการจับสลากมอบของขวัญของรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้ใจบุญด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode