กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษราชภัฏโคราช นำเสนองานวิจัย ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม 2555 อาจารย์โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "2nd PSU-USM International Conferences on Arts and Sciences 2012 : Transforming Research for Sustainable Community" ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Social Research Platform, Universiti Sains Malaysia ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย การประชุมครั้งนี้ มีอาจารย์โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษนำเสนองานวิจัย 2 ท่านคือ อาจารย์ พิชญาภา ชะวางกลาง นำเสนองานวิจัยเรื่อง "Enhancing English Final Consonant Pronunciation Skill of First Year Students at Nakhonratchsima Rajabhat Univesity through E-learning" และ อาจารย์วริศรา ยางกลาง นำเสนองานวิจัยเรื่อง "Improving English Stress and Intonation Pronuncition of the First Year Students of Nakhon Ratchasima Rajabhat University through an E-learning Program" โดยได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ธนเศรษฐ ชะวางกลาง เข้าร่วมการประชุมในฐานะ Participants ด้วย โดยได้รับการสนับสนุนด้านในด้านค่าใช้จ่ายจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางโปรแกรมวิชาฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งสองหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode