กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก)ประธาน การอบรมโครงการสามัคคี ปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก)ประธาน การอบรมโครงการสามัคคี ปรองดองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี 

                                จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)กำหนดจัดโครงการสามัคคี ปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน ๓,๐๐๐ คน    ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน กำหนดพิธีเปิด เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) เป็นประธานพิธีเปิด

                  การอบรมโครงการสามัคคี ปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปทุมธานี  ประจำปี พ.ศ.2556   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและสังคม ส่งเสริมค่านิยมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้มีความหวงแหน และร่วมกันในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ และตระหนักถึง  ความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางของรัฐบาล ผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่มแกนนำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ข้าราชการส่วนกลางและท้องถิ่น  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน/ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน   สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดปทุมธานี   องค์กรเอกชน   ภาคประชาชน  และนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 8,000 คน  การอบรมเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ " สามัคคี เพื่อแผ่นดิน” โดย พระมหาสุทัศน์ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย และ ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล  และ  "พลังแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติด” โดย พ.ต.อ.วิสูตร ฉัตรชัยเดช รอง ผบก.จังหวัดปทุมธานี โดยถ่ายทอดเสียงพิธีเปิด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรุงเทพ ฯ รังสิต AM 1467 Khz ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode