กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด โครงการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนเพื่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

วันที่ 14 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้(14 ธ.ค. 55) เวลา 10.00 น. นายชินทัต วิภาสธวัช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนเพื่อชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีท่านคณบดี คณาจารย์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ คณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคพลเมือง สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด และตำบล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

          ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและโดยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ซึ่งมีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งช่วงเวลา   4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จดแจ้งจัดตั้งแล้วทั่วประเทศมีจำนวนมากถึง 3,300 แห่ง ใน 77 จังหวัดและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลและได้รับรองแล้ว ถึง 39 แห่งจาก 64 พื้นที่ตำบลของจังหวัดปทุมธานี

          ซึ่งการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดและตำบล นับว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน เสียสละเวลา และแรงกาย ซึ่งต้องใช้ความเป็นผู้ที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะอย่างสูงของคนในชุมชน ท้องถิ่นที่จะร่วมกันสร้างความเข้าใจร่วมกับทุกหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนของสังคม/ชุมชนในการที่จะยกระดับการพัฒนาร่วมกัน และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode