กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การติดตามและตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้(11ธ.ค.55) เวลา 10.00 น. นางนารีณัฐ รุณภัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางได้เดินทางมาติดตามและตรวจราชการหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืช-ผักและธัญพืช หมู่ที่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เวลา 13.00 น.

          การติดตามและการตรวจราชการหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี รอบปีงบประมาณ 2556 มีกลุ่มโครงการที่จะต้องได้รับการตรวจ 3 กลุ่มโครงการ อันประกอบด้วย กลุ่มโครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล 4 โครงการ คือโครงการรับรองผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ โครงการพัฒนาระบบและตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงปี 2556 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว กลุ่มโครงการปกติตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 8 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการส่งเสริมการพัฒนาดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานปีงบประมาณ 2556 และโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ กลุ่มโครงการพิเศษมี 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โครงการนิคมการเกษตรและโครงการรับจำนำข้าวเปลือกมีการผลิต 2555/2556

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นเรื่องเกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทำข้อมูล ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย Smat Office
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode