กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประปาภูมิภาคขอนแก่นประสานกรมชลประทานเพิ่มนำดิบผลิตประปาบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 22 พ.ย. 2555 )
 
ประปาภูมิภาคขอนแก่นเร่งประสานกรมชลประทานขอจัดสรรน้ำดิบผลิตผลิตน้ำประปาเพิ่มบรรเทาปัญหาภัยแล้ง นายนนทศักดิ์ ภู่ภัทรางค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งว่า การประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปา โดยผ่านทางแม่น้ำพอง ณ ปัจจุบัน แม่น้ำพองได้ลดระดับลงมาก ทำให้ความสามารถในการสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาลดลง เป็นเหตุให้แรงดันน้ำในระบบจ่ายน้ำลดลง และอาจมีบางพื้นที่ซึ่งเป็นที่สูง น้ำไม่สามารถไหลได้บางเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาใช้น้ำมาก คือ ช่วงเช้า และเย็น การประปาขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยประสานการทำงานร่วมกับกรมชลประทาน โดยแจ้งปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของการประปาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) และการประปาสาขาน้ำพอง ขอให้จัดสรรน้ำจำนวนไม่ต่ำกว่าโดยเฉลี่ย ๑๖๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ ๔๐.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อระยะเวลา ๘ เดือนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้น้ำให้จัดเตรียมภาชนะรองรับน้ำในยามขาดแคลน โดยแจ้งผ่านทางผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเลียงและสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น หรือแจ้งผ่านทาง SMS ถึงผู้ใช้น้ำรับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง และปลูกจิตสำนึกให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ขณะเดียวกัน การประปาขอนแก่นได้จัดเตรียมรถขนส่งน้ำจำนวน ๓ คันเพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำและหน่วยงานของรัฐตามที่ร้องขอ การประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นมีมาตรการแก้ปัญหา ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน โดยประสานกับโครงการบำรุงรักษาเขื่อนหนองหวาย กรมชลประทานขอรับความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง สูบน้ำจากคลองพระ คือส่งไปยังโรงกรองน้ำบ้านโกทา เพื่อให้การสำรองน้ำเพียงพอ ขุดสระพักน้ำดิบที่สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา ให้สามารถกักเก็บน้ำได้อีก ๔๐๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพิ่มที่บริเวณสถานีสูบน้ำหนองหินให้สามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบแม่น้ำพองได้เพียงพอ ส่วนระยะกลาง การประปาได้วางท่อน้ำดิบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร จากบริเวณสถานีสูบน้ำหนองหินไปยังสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา เพื่อเพิ่มความสามารถในการสูบน้ำดิบและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำขนาด ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่บริเวณบ้านหนองบัวดีหมี โดยใช้น้ำจากแม่น้ำชี และวางท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตรถึง ๖๐๐ มิลลิเมตร ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวได้วางแผนพิจารณาก่อสร้างสถานีผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำดิบที่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพน้ำจากลำน้ำพองที่มีปริมาณการปนเปื้อนมากขึ้นทุกปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การจัดส่งน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ส่งน้ำดิบมายังโรงกรองน้ำบ้านโกทา ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น มีระยะทางมากกว่า _๕๐ กิโลเมตร ตลอดสองฟากคลองส่งน้ำต้องผ่านพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมหลายตำบล ซึ่งมีการทำนาปรัง และปลูกพืชหน้าแล้ง หากมีการสูบน้ำดิบระหว่าง ๒ ฟากคลองส่งน้ำ อาจทำให้ปริมาณน้ำที่ส่งมาเพื่อผลิตน้ำประปาอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการได้ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode