กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวม

วันที่ 21 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี

                วันนี้ (21 พ.ย.55) เวลา 09.30 น.นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายศรัณย์ ปัญญาดิลก หัวหน้าสำนักงานยุติธรรม จังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ

                ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีองค์การสหประชาชาติ และผูกพันในสนธิสัญญาด้านลิทธิมนุษยชนในหลายฉบับรวมทั้งปฏิญญาเวียนนา และแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นผลจากการประชุม ระดับโลกด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อปี คริสต์ศักราช 1993 โดยกำหนดให้รัฐภาคี ขององค์การสหประชาชาติต้องจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทิ้งภายในประเทศเองและนานาประเทศและประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้นำหลักการของสิทธิมนุษยชนมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับพุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่จะได้รับการคุ้มครอง รวมถึงหน้าที่ของชนชาวไทย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนจะมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนการทำงานในด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง

                การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนไม่รู้การปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานีวันนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 มาเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ ประชาชน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในจังหวัดปทุมธานี ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode