กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน วางมาตรการแก้ขาดแคลนแรงงานเป็นระบบพร้อมรองรับ AEC

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )

     กระทรวงแรงงาน จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งระบบ ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นการแก้อย่างเป็นระบบทั้งเป็นศูนย์กลางการหาแรงงานป้อนการผลิต การเพิ่มการมีส่วนร่วมของแรงงานสูงอายุ แรงงานจบใหม่ ฯลฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างแรงงานมีฝีมือตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตให้ได้
     นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เนื่องจากในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้อาจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้น โดยหลายฝ่ายกังวลว่าแรงงานไทยที่มีฝีมือดีจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่า อีกทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็จะเลือกทำงานในประเทศตนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีการกระจายตัว ซึ่งจะทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยมาตรการระยะสั้น อาทิ ให้กรมการจัดหางานเร่งบรรจุและจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานตอบสนองพื้นที่ที่ขาดแคลนแรงงาน ส่วนการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงก็อาจให้มีการนำเข้าแรงงานได้
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะยาวนั้น กระทรวงแรงงานมีแนวทางดำเนินการ อาทิ การเพิ่มการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานไปยังกลุ่ม ผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มคนที่ยังทำงานไม่เต็มศักยภาพ และผู้พิการให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการทำงานและการผลิตให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น อาทิ การผลิตและพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สนับสนุนการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจสถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน การเพิ่มแรงจูงใจในเรื่องสวัสดิการค่าจ้าง ฯลฯ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการบริการจัดการด้านแรงงานเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะฝีมือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในเชิงบูรณาการผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ เต็มรูปแบบ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกเสริมทักษะหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งสถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง
 
ที่มา: กระทรวงแรงงาน
เรียบเรียง พนิดา สายสอิดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode