กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ถ้อยแถลงเนื่องในโอกาส การประชุมวิชาการนานาชาติวันนักแปลโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การแปล การแปลเพื่อปลายทาง ล่ามและล่ามภาษามือ ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน”

วันที่ 29 ก.ย. 2555 )
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
 

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
www.ictforall.org

ถ้อยแถลงเนื่องในโอกาส

การประชุมวิชาการนานาชาติวันนักแปลโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖  

เรื่อง "ยุทธศาสตร์การแปล การแปลเพื่อปลายทาง ล่ามและล่ามภาษามือ ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน”

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ๘๔ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ สตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  ________________________

 เรียน   ท่านประธานที่ประชุม

            ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวันนักแปลโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การแปล การแปลเพื่อปลายทาง ล่ามและล่ามภาษามือ ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” หรือ "Translation, Localization, Interpretation and Sign Language Strategies in ASEAN Community”

ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวันนักแปลโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.มณีรัตน์  สวัสดิกุล ณ อยุธยา ซึ่งได้ให้เกียรติชมรมฯ มาเป็นภาคีองค์กรร่วมจัดในครั้งนี้ ในบทบาทด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้และดิจิทัลในสังคม (Digital Divide) ชมรมฯ มีความตระหนักดีว่าการแปลถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ระหว่างมวลประเทศสมาชิกอาเซียน และประชาคมโลก ประชาชนในอีกประเทศหนึ่งคงไม่สามารถเข้าใจภาษา วรรณกรรม  สังคม วัฒนธรรมของอีกประเทศหนึ่งได้หากขาดซึ่งการแปลจากภาษาต้นทางไปสู่ภาษาปลายทางที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ เราจึงขอเรียกร้องและสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่ให้มีการแปลวรรณกรรม ความรู้ต่างๆ จากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของชาติสมาชิกอาเซียน รวมตลอดถึงประชาคมโลก และไม่เพียงแต่การแปลสำหรับคนปกติเท่านั้น แต่ยังหมายร่วมถึงการแปลและสื่อความหมายอื่นใด เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ทางการได้ยิน สามารถเข้าใจได้อย่างเท่าเทียมกันด้วย

เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแปลภาษา ได้กล่าวหน้าไปอย่างมาก จนสามารถทะลายกำแพงขวางกันการรับรู้ระหว่างภาษาลงได้ แม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งหลายท่านในที่นี่และที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็คงจะเคยใช้บริการในลักษณะดังกล่าวมาบ้างแล้ว เช่น Google Translate เป็นต้น และเราก็ประจักษ์แล้วว่าขีดความสามารถของบริการเหล่านี้ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชมรมฯ ขอยืนหยัดที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้และดิจิทัลในสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกันของบุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส...ขอขอบคุณครับ.ทศพนธ์  นรทัศน์

ประธานชมรม ICT for All

 


Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)

www.ictforall.org

Statement on

World Translators Day 2012 in Thailand

International Conference on "Translation, Localization, Interpretation and Sign Language Strategies in ASEAN Community”

In Celebration of His Majesty the King’s 84th Birthday Anniversary,

Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary

and His Royal Highness The Crown Prince’s 60th  Birthday Anniversary

September 28, 2012  9.30-12.00 A.M. BKK Time (GMT+ 07.00)

At the Studio, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, Thailand

  ________________________

 

President of the International Conference on "Translation, Localization, Interpretation and Sign Language Strategies in ASEAN Community”, World Translators Day 2012,

Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club), we would like to congratulate all participants and express our deep-felt appreciation for the success of the International Conference on "Translation, Localization, Interpretation and Sign Language Strategies in the ASEAN Community”, held in celebration of His Majesty the King’s 84th  Birthday Anniversary, Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary and His Royal Highness The Crown Prince’s 60th Birthday Anniversary, on September 28, 2012, World Translators Day in Thailand.

We would like to extend our heartfelt thanks to the Conference Committee for World Translators Day 2012, especially Associate Professor Dr. Maneerat Sawasdiwat Na Ayutthaya, who honored our club by joining the Conference as co-organizer. As our organization's role is  to reduce the inequalities in knowledge and the Digital Divide in society,  we have realized that translation is an important first step to reduce the disparity of knowledge between the people of the ASEAN States and the rest of the world. People in our country would not be able to understand the language, literature, society, and culture of other countries were it not for the translation from the source language. In fact, we would like to issue an open call for more translation of literature and other knowledge in order to build relationships and understanding between the peoples of the ASEAN States and the global community. The benefits are  not only for the able members of society, but also for the blind and deaf, promoting broader understanding and equality.


Today, translation technologies are very advanced. They can partially eliminate the barriers between languages. Many of the participants, who have attended the conference in person, via the Internet, or followed it on Radio or TV, may have used translation services such as Google Translate. It seems that the quality of these services continues to steadily increase.

We strongly encourage cooperation among all sectors to reduce the inequalities of knowledge and the Digital Divide in society in order to improve the quality of life and promote the equality of all people, especially for those with disabilities, the elderly, and the disadvantaged.

Thank you very much.

 

Thossaphol  NORATUS

President ICT for All Club  

 

Special thanks to Mekki MacAulay Abdelwahab for kindly reviewed this massage in English version.            
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode