กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
คณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (Working Team) กรมประชาสัมพันธ์ 3/2555

วันที่ 20 ก.ย. 2555 )

สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์การของ กรมประชาสัมพันธ์
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน
รอบ ๑๒ เดือน  ปีงบประมาณพ.ศ. 2555
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   เพื่อให้การพัฒนาองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้กรอบแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รปส.ลดาวัลย์ฯได้ให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ กพร.กปส.เสนอ
มให้สำนัก/กองดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป ภายใต้บทบาทหน้าที่ภารกิจของตน
และให้จัดทำ โครงการ/แนวทาง พร้อมกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน
และให้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน มายัง กพร.กปส.ตามกรอบเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ สำนัก/กองได้จัดส่งรายงานรอบ 12 เดือน มาแล้ว
โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้
สรุปได้ดังนี้
หมวด 1 การนำองค์การ : - มีการดำเนินงานทุกเกณฑ์ที่กำหนด (LD1-7)
แต่มีประเด็นย่อยในบางเกณฑ์ที่ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนได้แก่ LD1 LD3 LD4 และLD7
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : - มีการดำเนินงานในเกณฑ์ที่กำหนด(SP1-6)
แต่มีบางประเด็นย่อย ที่ยังดำเนินงานไม่ครบถ้วน และมีเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินงาน คือ (SP7) ฃ
หมวด 3 การให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : - มีการดำเนินงานทุกเกณฑ์
ที่กำหนด (CS1-7) แต่ไม่ครอบคลุมทุกสำนัก/กอง
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : - มีการดำเนินงานในเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่
(IT1-3, 5-7) แต่มีประเด็นย่อยในบางเกณฑ์ที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน และมีเกณฑ์ที่ไม่ได้
ดำเนินงาน คือ (IT4)
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : - มีการดำเนินงานในเกณฑ์ที่กำหนด (HR1-2, 4-5)
แต่มีบาง ประเด็นย่อยที่ยังดำเนินงานไม่ครบถ้วนได้แก่ HR3
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ : - มีการดำเนินงานในเกณฑ์ที่กำหนด (PM1-6) แต่มีบางหน่วยงาน
ที่ยังดำเนินงานไม่ครบถ้วนในบางประเด็นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode