กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรอง กปส. ประจำปี 2555 และกำหนดกรอบการดำเนินงานฯ ประจำปี 2556

วันที่ 7 ก.ย. 2555 )

กพร.กปส. จัดการประชุม
เพื่อติดตามงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ 2555
และชี้แจงกรอบการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ 2556
................................................................................................................................................................................
เนื่องจากกพร.กปส. ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับ สนผ. และ กกจ. เรื่องกรอบตัวชี้วัดคำรับรองฯ กปส.
ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เพื่อให้กรอบตัวชี้วัดคำรับรองฯ
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กปส. และสามารถสะท้อนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการประชุมครั้งนั้น
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบคำรับรองฯในมิติภายนอก (ด้านประสิทธิผล) ซึ่งเป็นภารกิจหลังของ กปส. เท่านั้น
ยังไม่มีการกำหนดน้ำหนักและค่าเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
ต้องรอผลการดำเนินงานของปีงบประมา๊ณ 2555 และผ่านการเจรจาต่อรองเป้าหมายการดำเนินงาน
ระหว่างส่วนราชการ และสำนักงาน ก.พ.ร. โดยที่ประชุมมีมติกำหนดร่างกรอบตัวชี้วัดคำรับรองฯ กปส.
ประจำปีงบประมาณ 2556 มิติภายนอก (ด้านประสิทธิผล) จำนวน 6 ตัวชี้วัด
ซึ่งเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กปส. พ.ศ. 2555

ทั้งนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กปส.
ประจำปีงบประมาณ 2556 แล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และมอบนโยบายว่า
"ขอให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กปส. ที่จะจัดทำใหม่ด้วย"
(สนผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ กปส. เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode