กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          ในปัจจุบันได้เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งและนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างประเมินค่ามิได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมอย่างมหาศาล  ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย และมาตรการช่วยเหลือ ฟื้นฟู สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สาธารณชนที่ประสบสาธารณภัย

          นาย อนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินโคลนถล่ม รวมทั้งภัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณภัยและภาวะวิกฤติโดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคลภายในท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

          การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ จำนวน 70 คน เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัย การรับมือกับสาธารณภัย และวิธีการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ มาตรการของรัฐบาลในการเฝ้าระวังป้องกันภัย การช่วยเหลือฟื้นฟู ที่เกิดจากสาธารณภัยและภาวะวิกฤติต่าง ๆ ตลอดทั้งข่าวสารการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานต่าง ๆ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องออร์คิด โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปารีสอร์ท ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งการอบรมมีทั้ง การบรรยายสาระความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภัยพิบัติจากบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (CAT)  ตลอดจนการเสวนาบทบาทสื่อและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode