กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผยจ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 19 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดเสวนาผู้นำศาสนา ๓ ศาสนา  ในหัวข้อ "ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย” และหัวข้อ"สร้างภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมการใช้สื่อแก่เด็กและเยาวชน” เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนา  และนำศาสนาเป็นภูมิคุ้มกันจากสื่ออันตรายในยุคปัจจุบัน 

               เมื่อเวลา 08.30 น.  วันที่  19  กรกฎาคม  2555  ที่ห้องประชุมโรงแรมเกาะหลักรีสอร์ท  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา  ในหัวข้อ  "ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย”  และ "สร้างภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมการใช้สื่อแก่เด็กและเยาวชน”  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    โดยการจัดเสวนาผู้นำศาสนาทั้ง  ๓  ศาสนา  ประกอบด้วยศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  และ  ศาสนาคริสต์  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่ถูกต้อง  และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันและนำสังคมสู่ความสันติสุข  เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมเสวนาการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อแก่เด็กและเยาวชน  โดยใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องชี้นำสู่ความถูกต้อง

               เนื่องจากศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนทุกคน  แต่ปัจจุบันคนในสังคมมีความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาอย่างไม่ถูกต้อง  ทำให้ขาดศีลธรรมอันดีงามอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสงบสุขในสังคม  ดังนั้นการสร้างรู้สึก  ความเข้าใจในหลักศาสนาอย่างถูกต้องแก่ประชาชน  โดยใช้สื่อกิจกรรมและเครือข่ายประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์  ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  จะทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อหลักคำสอนทั้ง  ๓  ศาสนา  และนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต  นำพาสังคมสู่ความสันติสุข  สำหรับผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้  ประกอบด้วย  พระเมธี  คุณาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์                    นายยูซบ  โต๊ะวัง  ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    นายจิระวุฒิ  แขกเพ็ง  ผู้แทนศาสนาคริสต์  ดร.อนันต์  นาวิไล  วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และนายสนธยา  เสนเอี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดำเนินการเสวนาโดย  นายรวีโรจน์  ส่องศรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                สำหรับการสัมมนาในวันนี้  ผู้เข้ารับการสัมมนาประกอบด้วยนักจัดรายการวิทยุ  สื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์  วิทยุ  และโทรทัศน์  นักเรียน  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  จำนวน 100 คนเข้าร่วมการอบรมในวันนี้
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode