กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 ปั้นพีอาร์โรงเรียนเลย-หนองบัวลำภู เสวนา “ข่าวการศึกษา” สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง

วันที่ 16 ก.ค. 2555 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สพม.19 ปั้นพีอาร์โรงเรียนเลย-หนองบัวลำภู เสวนา "ข่าวการศึกษา” สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง
 
ในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ตรงกัน ระหว่างองค์กรและประชาชน อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดี เกิดความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการมีส่วนร่วม และสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ รายงานและเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา ความเคลื่อนไหวของเขตพื้นที่ ความสามารถของนักเรียนที่ทั้งเก่งและดี และความก้าวหน้าของโรงเรียนในสังกัดสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
 
ด้วยการเอาใจใส่ของผู้บริหาร ปัจจุบันมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ถือเอางานประชาสัมพันธ์เป็นวาระหลักในระดับต้นๆ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานประชาสัมพันธ์ให้รุดหน้า
 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.19 เป็นอีกโครงการที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ตั้งใจริเริ่มและขยายผลให้ตัวแทนกลุ่มงานและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู จำนวน 52 โรงเรียน กว่า 60 คน ร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข่าวสาร ไปสู่สาธารณชนอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวาง ซึ่งในวันนั้นนอกจากจะมีการอบรมการเขียนข่าว การส่งข่าวขึ้นเว็บ e-news และ facebook บนเว็บไซต์ www.sesao19.go.th ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แล้ว ยังมีการจัดเสวนาสั้นๆ เรื่อง "เขียนข่าวการศึกษาอย่างไร,,,ให้โดนใจสื่อมวลชน” โดยเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่น และผู้สื่อข่าวภูมิภาคทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดเลยและหนองบัวลำภูเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กล่าวว่า ข่าวการศึกษาที่จะโดนใจผมมากที่สุดคือประเด็นของข่าวที่น่าสนใจ สามารถนำไปเขียนต่อเป็นสกุ๊ปข่าว หรือการรายงานข่าวได้ เช่นกิจกรรมเด่นของโรงเรียน หรือผลงานของนักเรียน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องได้รับรางวัลในระดับโลก หรือระดับประเทศ แค่ในระดับภาค หรือระดับจังหวัดก็น่าจะเพียงพอแล้ว และไม่อยากให้เขียนข่าวที่มุ่งเน้น หรือตั้งใจยกยอปอปั้นผู้บริหารมากจนเกินไปนัก อยากจะให้เน้นที่องค์กรเป็นหลักมากว่า
 
เช่นเดียวกัน พิสิษฐ์ ราคาแพง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์มติชน และช่อง 7 สี กล่าวว่า มติชนเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับข่าวการศึกษามากเป็นพิเศษอยู่แล้ว ทุกข่าวที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงกิจกรรมการกุศล การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ล้วนโดนใจผมทั้งสิ้น
 
วรรธนะ ทองดี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หนองบัวลำภูนิวส์ กล่าวว่า ข่าวที่โดนใจคือข่าวที่เป็นประโยชน์กับวงการการศึกษา และเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวม ขอให้ทุกโรงเรียนส่งข่าวกันมาเยอะๆ นอกจากหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์แล้ว ยังมีสื่อทางเว็บไซต์ และทางสถานีวิทยุเอ็นบีเรดิโอ 93.5 เพลงเก่าวันวาน ไว้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
ด้าน บุญถม มาตย์แสง หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย กล่าวว่า วิทยุเป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่ได้ทันทีและมีผลทันทีเช่นกัน ข่าวที่โดนใจจึงน่าจะเป็นข่าวที่เป็นประเด็นร้อน สดใหม่ และทันต่อเหตุการณ์ เช่น ข่าวรับสมัครสอบ ข่าวนักเรียนรับทุนเรียนต่อต่างประเทศ ข่าวนักเรียนหรือโรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศหรือในระดับโลก
 
ในขณะเดียวกัน ภัทราวุธ บุญประเสริฐ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ และผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย กล่าวว่า ข่าวการศึกษามีจุดเด่นในตัวคือสามารถเป็นข่าวแห้งได้ ไม่จำเป็นต้องสดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์เสมอไป ข่าวที่โดนใจจึงเป็นข่าวนวัตกรรมใหม่ๆ ข่าวผลงานความสามารถของนักเรียน ข่าวความก้าวหน้าของโรงเรียน รวมไปถึงโครงการดีๆ เชิงสร้างสรรค์และเพื่อการพัฒนา เช่น โครงการแก่งจันทร์โมเดล ของโรงเรียนในอำเภอปากชม จังหวัดเลย ที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นการรายงานข่าวได้ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในวันนี้จึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่ผลงานดีๆ ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้มากที่สุด ต่อไป
 ..........................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.19 / รายงานเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode