กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานนิเทศและติดตามผลของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ 10 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1357 คน)

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานนิเทศและติดตามผลของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ สนผ.ดำเนินการ ในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 – 8 และส่วนกลาง โดยครั้งที่ 1 ได้เดินทางไปนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 มีผู้เข้าร่วมนิเทศฯ ประมาณ 70 คน จากหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4
 
การนิเทศและติดตามงานครั้งนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการนิเทศฯ โดยมี นางอุบลรัตน์ คงกะพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ให้การต้อนรับ ประเด็นสำคัญในการนิเทศและติดตามผลงานของผู้บริหาร ได้แก่
1. การชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 2
2. การติดตามการดำเนินงานตามแผนและปัญหาอุปสรรคการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแบบ ปร.2
3. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
4. การติดตามตัวชี้วัดสำคัญของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
5. รับทราบปัญหา – อุปสรรค ในการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต
6. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของประชาชน ปีงบประมาณ 2554
7. การรายงานตามตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ในระบบอินทราเน็ต ของ กปส.
8. การดำเนินงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์
9. สรุปผลสำรวจการรับรู้ทิศทางองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบ 6 เดือน)
 
โดยมี นางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผอ.ส่วนประเมินผล นางอัตถจินดา อินทรทัต ผอ.ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สนผ. และนางสาวกันยรัตน์ เที่ยงน้อย) หัวหน้าฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ กกจ. ร่วมในการนิเทศและติดตามงาน
 
ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode