กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 6 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน - สายสนับสนุน) พนักงานราชการ และลูกจ้าประจำ ประจำปี การศึกษา 2555 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากอธิการบดีจะได้กล่าว ข้อราชการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการมอบรางวัลบุคลากรสายสอน ดีเด่นระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ บุคลากรสายสอนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิฑูร สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ บุคลากรสายสอนดีเด่นระดับคณะ ได้แก่ 1.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิฑูร สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 2.อาจารย์วิลาวัลย์ วัชรเกียรติศักดิ์ สังกัดโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย์ จับโจร สังกัดโปรแกรมวิชา วิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศถิภา กลิ่นจันทร์แดง สังกัดโปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ยังมีการมอบช่อดอกไม้ให้แก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน และมหาวิทยาลัยได้รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ต่อด้วยการแนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 95 คน ปิดท้ายด้วยการกล่าวข้อราชการและหารือจากอธิการบดี การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยในส่วนงานต่างๆ ซึ่งจะ เป็นผลให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และประสบความสำเร็จ ในที่สุดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode