กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
บทความประชาสัมพันธ์เรื่องจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 )
 
บทความประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด จังหวัดขอนแก่นจัดทำ ACtionPLAN ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานและทิศทางเน้นหนัก ๗ ทิศทางหลักสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั้งยืน นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้ปรากฎผลเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(กลยุทธ์ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง)สร้างพลังทางวัฒนธรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแผนที่ ๑ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยปัญหายาเสพติดรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับรุนแรง ,ปานกลาง,เบาบางและไม่มีปัญหาจำนวน ๒,๔๗๖ หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมตื่นตัวลุกมาแก้ปัญหาร่วมกันในทุกพื้นที่ จากสถานการณ์โดยรวมทั้งประเทศ สามารถตัดทอนปริมาณยาเสพติดที่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ค้า/ผู้ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งภูมิภาค ในการประชุมผู้นำสุดยอดอาเซียน มีทิศทางเป้าหมายการขับเคลื่อนดำเนินการเชิงรุกขับเคลื่อนวาระแห่งผู้ภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาการผลิตและนำเข้ายาเสพติดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินการในระยะนี้ เร่งรัดการปราบปรามและแก้ปัญหาที่ยังเหลือยู่เพื่อนำไปสู่การตัดวงจรปัญหาทั้งกลุ่มผู้ผลิต /ผู้ค้า ผู้ติดกลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่และแก้ปัญหาที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ ๗ ทิศทางหลักประกอบด้วย ๑ ผลักดันวาระแห่งภูมิภาค ๒ ลดระดับปัญหากาการค้าและการแพร่ระบาด ๓ บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดให้ครบตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและติดตามไม่ให้เสพซ้ำหลังการบำบัด ๔.ป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและขับเคลื่อนปัจจัยเสี่ยง ๕ ดำเนินโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน ๖ บูรณาการแก้ปัญหาระดับพื้นที่เน้นหนัก ๗ ป้องกันและแก้ปัญหาไอซ์ ในส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ดำเนินการตามแผนงานสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒,๓๕๘ หมู่บ้าน คิดเป็น ๑๓๘ % กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๓๐ แห่ง ๒๒๑ กองทุน ผู้นำผู้ประสานพลังแผ่นดินหรือตาสับปะรด จำนวน ๖๔,๒๐๒ คน ชุดวิทยากรกระบวนการอำเภอ ๒๖ ชุด ๑๘๖ คน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด(DEMAND) นำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัด จำนวน ๔,๖๙๓ คน คิดเป็น ๙๙ % บำบัดรักษาใน ระบบสมัครใจ และค่ายปรับเปลี่ยนฯ จำนวน ๒,๙๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ระบบบังคับบำบัด จำนวน ๑,๕๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖๕ ของเป้าหมาย แผนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กชั้น ป.๖ และก่อนวัยเสี่ยง จำนวน ๖,๕๒๓ คน คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์ สร้างระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จำนวน ๓๘๘ แห่ง คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์ สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานประกอบการสีขาว จำนวน ๕๐ แห่ง คิดเป็น๑๒๕ % การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย จับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดในข้อหาสำคัญ จำนวน ๕๖๔ รายคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ดำเนินการยึดทรัพย์สินคดีสำคัญ จำนวน ๗๗ คดี จับกุมตามหมายจับคดียาเสพติดค้างเก่า จำนวน ๔๗ หมายคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ รณรงค์ โครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขยายพื้นที่และจัดให้มีชมรมทุกประเภท เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชน"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และพร้อมใจ "ใครติดยายกมือขึ้น” ตามพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับภาคราชการ จัดทำ โครงการปลูกฝังคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตรวังน้ำทิพย์) ที่ตำบลล้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนำร่อง และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี เรียบเรียง/พิมพ์/ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode