กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แถลงผลงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๔ ใน วันที่( ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องภูกระดึง โรงแรมขอนแก่นโอเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น สร้างกระแสในการป้องกันยาเสพติด ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมแถงข่าวประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเพสติดภาค ๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการแก้ไขตามแผนงานสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดแล้ว จำนวน ๒,๓๕๘ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ๑๓๘ % กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๓๐ แห่ง ๒๒๑ กองทุน ผู้นำผู้ประสานพลังแผ่นดินหรือตาสับปะรด จำนวน ๖๔,๒๐๒ คน ชุดวิทยากรกระบวนการอำเภอ ๒๖ ชุด ๑๘๖ คน การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด(DEMAND) นำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัด จำนวน ๔,๖๙๓ คน คิดเป็น ๙๙ % บำบัดรักษาใน ระบบสมัครใจ และค่ายปรับเปลี่ยนฯ จำนวน ๒,๙๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ระบบบังคับบำบัด จำนวน ๑,๕๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖๕ ของเป้าหมาย แผนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กชั้น ป.๖ และก่อนวัยเสี่ยง จำนวน ๖,๕๒๓ คน คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็น (เป้าหมาย ๖,๕๑๐ คน) สร้างระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จำนวน ๓๘๘ แห่ง คิดเป็น ร้อยเปอร์เซ็น (เป้าหมาย ๓๘๒ แห่ง) สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานประกอบการสีขาว จำนวน ๕๐ แห่ง คิดเป็น ๑๒๕ % (เป้าหมาย ๓๕ แห่ง) การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย จับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดในข้อหาสำคัญ จำนวน ๕๖๔ รายคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ดำเนินการยึดทรัพย์สินคดีสำคัญ จำนวน ๗๗ คดี จับกุมตามหมายจับคดียาเสพติดค้างเก่า จำนวน ๔๗ หมายคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็น ของเป้าหมาย จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ และถ่ายทอดเป้าหมายเพื่อเร่งรัดให้แผนงานประสบความสำเร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นำการรณรงค์ โครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขยายพื้นที่และจัดให้มีชมรมทุกประเภท เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชน"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และพร้อมใจ "ใครติดยายกมือขึ้น” ตามพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่กับภาคราชการ จัดทำ โครงการปลูกฝังคุณธรรม (ค่ายพุทธบุตรวังน้ำทิพย์) ที่ตำบลล้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนำร่อง จังหวัดจึงขยายผลดำเนินการในพื้นที่อำเภอกระนวนและอำเภอพล ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง สำนักงาน ป.ป.ส. เลือกเป็น Best Pratice สำนักวิจัยมาถอดบทเรียนในพื้นที่ พบปัญหายาเสพติดในเยาวชนลดลงเกิน ๔๐ % และทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอำเภอกำกับดูแลปลัดอำเภอที่ทำหน้าที่ในการรายงานยาเสพติดอย่างเข้มงวดและในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode