กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบ กว่า 100 ล้านบาท สนับสนุนโครงการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 โครงการ ในการประชุมครม.สัญจร ครั้งที่ 4 จ.กาญจนบุรี

วันที่ 1 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

การประชุม ครม.สัญจร  ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2555  ที่ จ.กาญจนบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดทำโครงการที่สำคัญ  เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ  รวม 3 บัญชี  แบ่งเป็น  1. โครงการที่สำคัญของจังหวัด 11  โครงการ  2. โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่เสนอเพิ่มเติม  41  โครงการ  และ 3. โครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอีก 9 โครงการ   รวม  61  โครงการ  งบประมาณ 3,548,501,000  บาท

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2555  ได้มีมติเห็นชอบโครงการฯของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที  รวม 6 โครงการ  ได้แก่  1. โครงการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและฟื้นฟูสวนมะพร้าว ปี 2555  ของสำนักงานเกษตรจังหวัด  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 24,732,500 บาท   2. โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการด่านสิงขร  ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ  15,000,000 บาท  3. โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด)  ของสำนักงานสาธารณสุขฯ จำนวน 15,000,000 บาท  4. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหัวหิน  กิจกรรมปรับปรุงคลองระบายน้ำสายหัวหิน  และถนนเลียบคลอง  ระยะที่ 1 (เริ่มจากโค้งพระจันทร์จนถึงคลองทะเลน้อย)  ระยะทาง 1,500 เมตร  ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ  จำนวน 25,000,000 บาท   5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากน้ำปราณ – บ้านใหม่  ซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำปราณ  ของที่ทำการปกครอง            อ.ปราณบุรี  จำนวน 10,837,700 บาท  และ 6. โครงการต่อเชื่อมท่อระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม  ของที่ทำการปกครอง อ.ทับสะแก  จำนวน 12,000,000 บาท  รวม 6 โครงการ  งบประมาณ  102,570,200  บาท 

พร้อมกันนี้  คณะรัฐมนตรี  ยังได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ  โครงการกลุ่มจังหวัด  จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย – ซ่อมสร้างถนน AC สาย ปข 4008  แยกทางหลวงหมายเลข 3168 – บ้านหนองแขมใหญ่  ระยะทาง 13.283 กม.  ของสำนักงานทางหลวงชนบทฯ  วงเงิน 46,500,000 บาท  และ 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของสำนักงานเกษตรจังหวัด  วงเงิน 2,123,700 บาท  รวมทั้งสิ้น 48,623,700 บาท  รวมแล้วผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และกลุ่มจังหวัด  ในที่ประชุม ครม.สัญจร  ครั้งที่ 4  ที่ จ.กาญจนบุรี  อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 8 โครงการ  รวมวงเงินทั้งสิ้น  151,193,900  บาท   โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายใน  2  สัปดาห์  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode