กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 29 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                จังหวัดชลบุรี จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลาย ทางชีวภาคของจังหวัดชลบุรี
                 ที่ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและ ความหลากหลายทางชีวภาคของจังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่กำลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ ทำให้ประเทศไทยควรตระหนัก และเห็นความสำคัญในเรื่องคุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความหลากหลายทาง ชีวภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลายประเทศได้กำหนดพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง ชีวภาพสูง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบ ปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรต่าง ๆ กำลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะนำไปสู่ การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ได้ร่วมกันอนุรัษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้ง สำรวจพันธุกรรมพืชที่หายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์นำไปปลูก พร้อมทั้งเก็บรักษาพันธุกรรมไว้ใน พื้นที่ที่ปลอดภัย โดยสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
......................
นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว
29 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode